May 3, 2023

CI หรือ Corporate Identity คืออะไร ? ทำไม Brand ควรมี

CI หรือ Corporate Identity คือตัวตนเฉพาะที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้กลายเป็นภาพจำของแบรนด์ในใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบุคลิก นิสัย แนวคิด ภาพลักษณ์ ภาษารวมถึงงานออกแบบ