January 5, 2022
นามบัตรสีสันสดใส

การออกแบบบนามบัตรที่ดี ควรมีส่วนประกอบใดบ้าง?

ออกแบบนามบัตรอย่างไรให้เป็นนามบัตรที่ดี และควรมีข้อมูลอะไรบ้างในส่วนประกอบของนามบัตร ถึงจะครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ